Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Sociálne dávky

Sociálne dávky

Názov úradného procesu:
Jednorazová dávka 
Popis:
Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
Formulár:
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci.
Potrebné doklady pri podaní:
- rozhodnutie o poskytnutí dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo
potvrdenie z ÚPSVaR
- preukázané skutočné náklady
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č, 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení