Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznam

  15.08.2019   |   Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti TATRA SPC8, s.r.o., sídlom Moyzesova č. 6, 811 06 Bratislava, IČO 44 544 863 zo dňa 15.07.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 546/3 v k.ú. Demänová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 22.08.2019 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 12 ks bližšie nešpecifikovaných listnatých stromov a 35 m2 bližšie nešpecifikovaných krovín z dôvodu výstavby bytového domu „F“.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
03.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade Kalište. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 10" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Štefánikova), stavebníkom ktorej je Ivan Brezina, Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu

02.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oprava rozhodnutia - "Bytové domy - Nová Palúdzka, II. etapa". Otvoriť prílohu

02.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznam o výberovom konaní

Oznam o výberovom konaní - garant komunitného centa "Nový svet" Hlboké. Otvoriť prílohu

01.07.2020 | Úradná tabuľa
VZN mesta Liptovský Mikuláš

VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN Otvoriť prílohu

01.07.2020 | Úradná tabuľa
VZN mesta Liptovský Mikuláš

VZN mesta Liptovský Mikuáš č. 5/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN Otvoriť prílohu

01.07.2020 | Oznamy
Oznámenie o zrušení pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Viera Hadová Otvoriť prílohu

30.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 35 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska). Otvoriť prílohu

30.06.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 1318/2, KN-E 1319/2, v k.ú. Palúdzka. Čítať viac

29.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

29.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Gabriela Gombová. Otvoriť prílohu

26.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "12875 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Rozšírenie NNK" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s. Otvoriť prílohu

25.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania - "Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš - III. etapa, km 3,243 11 - 4,080 00". Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci "Bytové domy - Nová Palúdzka - II. etapa". Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov.

Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov. Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Stavebné povolenie

Stavebné povolenie mesta na stavbu "Stavebné úpravy garáže" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Martina Krajčiová. Otvoriť prílohu

22.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie mesta ako zriaďovateľa materských a základných škôl

Rozhodnutie mesta ako zriaďovateľa materských a základných škôl. Otvoriť prílohu