Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Poslanci chcú brzdiť finančné procesy, primátor uznesenia nepodpíše

Poslanci chcú brzdiť finančné procesy, primátor uznesenia nepodpíše

  06.07.2020   |   Tlačové správy

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč sa rozhodol využiť svoje právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu mesta za rok 2019. Uznesenie nepodpíše z dôvodu, že môže byť nevýhodné pre mesto.

 
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 25. júna bolo jedným z bodov programu aj prerokovanie záverečného účtu. Jeho schválenie je pre mesto dôležité, aby mali finančníci možnosť previesť prebytok z predchádzajúceho roka do rezervného fondu. Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci pri schvaľovaní uznesenia urobili procesnú chybu, okrem nej  do uznesenia zahrnuli aj obmedzenie kompetencií primátora na rozpočtové zmeny. Bez týchto kompetencií by boli zabrzdené každodenné finančné procesy v meste.
Tok finančných prostriedkov by skolaboval
„Ak by bola právomoc primátora mesta, ktorý je jedným z dvoch orgánov mesta, obmedzená na zmenu rozpočtu v zmysle predloženého návrhu, došlo by k sťaženiu a predĺženiu lehôt pri plnení úloh mesta, k brzdeniu toku finančných prostriedkov a následnej realizácie investičných akcií mesta a k ďalšiemu  zvýšenie počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ uviedla vedúca oddelenia právnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Miroslava Javornická. „Zároveň je potrebné uviesť, že v roku 2019 mesto neevidovalo akékoľvek porušenie Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a na základe informácií hlavného kontrolóra, že mohlo dôjsť k ich porušeniu, pričom nedošlo, bol prijatý tento návrh,“ uvádzajú právnici  v odôvodnení pri nepodpísanom uznesení.
Na jednotlivé rozpočtové zmeny dávajú primátorovi požiadavky jednotliví vedúci oddelení mesta, ktorí sú zodpovední za rozpočet a finančné operácie. Bez nich by svoju agendu nemohli plynulo vykonávať. „Keďže nedošlo k zmene pravidiel a rok 2019 nie je ničím neštandardným voči predchádzajúcim rokom, je neopodstatnené meniť zabehnutý a efektívne fungujúci proces,“ uviedol projektový manažér mesta Liptovský Mikuláš Ivan Košík.
 
Kontrolór uviedol nepravdivé informácie
Sistačné právo (možnosť nepodpísať uznesenie mestského zastupiteľstva) využil primátor aj pri stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019. Aj napriek tomu, že hlavný kontrolór v  stanovisku k návrhu záverečného účtu mesta odporúča zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta bez výhrad, doplnil do tohto stanoviska niekoľko informácií, ktoré sa nezakladajú na pravde. „Hlavný kontrolór uviedol, že v rámci zmien rozpočtu v roku 2019 bola do rozpočtu doplnená rekonštrukcia a modernizácia ulice Zgútha Vrbického vo výške 167.540 eur a obdobný postup bol použitý aj pri doplnení rekonštrukcie odstavnej plochy na ulici Jilemnického – uviedol, že nie je možné novú investičnú akciu doplniť zmenou rozpočtu. Pravdou je, že nešlo o doplnenie nových investičných akcií, ale už schválených mestským zastupiteľstvom v rozpočte mesta na rok 2019, čo dokazuje aj tabuľka číslo 5 na strane  211 v rozpočte a uvádzané zmeny rozpočtu boli vykonané rozpočtovými opatreniami v súlade s platnými Pravidlami rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš,“ vyvrátili mestskí právnici tvrdenia hlavného kontrolóra v jeho stanovisku, ktoré predložil poslancom na rokovanie mestského zastupiteľstva. „Tieto informácie ovplyvnili rozhodovanie poslancov, na základe ktorých bol podaný nekorektný návrh na doplnenie uznesenia k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019. Preň nemôže primátor uznesenie podpísať.“