Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

09.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci stavby "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" - stavba na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

09.09.2019 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 19. septembra 2019 ... Otvoriť prílohu

06.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš o začatí stavebného a vodoprávneho konania - "Obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

06.09.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe

Oznámenie o dražbe zn. 041/2019 dražobníka DRAŽOBNÍK, s.r.o ... Otvoriť prílohu

06.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústeneho pojednávania - "Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš - SO07 Alexyho ulica" ... Otvoriť prílohu

06.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústeneho pojednávania - "Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš - SO01 ul. M. R. Štefánika, úsek od Jánošíkovho nábrežia po Hurbanovu ulicu" ... Otvoriť prílohu

04.09.2019 | Úradná tabuľa
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ... Otvoriť prílohu

04.09.2019 | Úradná tabuľa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019 mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ... Otvoriť prílohu

04.09.2019 | Úradná tabuľa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019 mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach ... Otvoriť prílohu

04.09.2019 | Úradná tabuľa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom ... Otvoriť prílohu

04.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Jozefovi Klamárovi miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

04.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Miroslavovi Puškovi miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

04.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje JT Trade SK, s.r.o., miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

03.09.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemok o výmere cca 601 m2 v k. ú. L. Mikuláš (ul. Kpt. Nálepku) v prospech spoločnosti JLR Trade, s. r. o ... Otvoriť prílohu

03.09.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemok o výmere cca 12 m2 v k. ú. L. Mikuláš (ul. Borbisova) v prospech spoločnosti XO Corp, s. r. o ... Otvoriť prílohu

03.09.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemky v k. ú. Okoličné (lokalita bývalých skleníkov) v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s ... Otvoriť prílohu

03.09.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o verejnom prerokovaní

Oznámenie o verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti "Mobilný drvič na recyklované kamenivo - Liptovský Mikuláš" ... Otvoriť prílohu

02.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš prenajať pozemok o výmere 1873 m2 v k. ú. Palúdza (ul. Pavla Štraussa) v prospech spoločnosti SUKUPCAK, s.r.o ... Otvoriť prílohu

23.08.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie

Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti "Mobilný drvič na recyklované kamenivo - Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

16.08.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Upovedomenie o podanom odvolaní - "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135.180 Verejné osvetlenie ul. Hradišská" ... Otvoriť prílohu